Audita pieteikuma forma

KLIENTA BIZNESA IEPAZĪŠANA

Uzņēmuma, iestādes u.t.m. pilns nosaukums:
(UR Komercreģistrā)
Reģistrācijas Nr.:
Pamatdarbība:
Pārējā saimnieciskā darbība:
Dibināšanas gads:
Dalībnieki:
(vārds; uzvārds/ nosaukums līdzdalības daļa)
Juridiskā adrese un pasta indekss:
Biroja adrese un pasta indekss:
Kredītiestāde un konta numurs tajā:
Valdes priekšsēdētājs:
Valdes locekļi:
Izpilddirektors:
(direktors)
Vadības tālrunis:
E-mail:
Grāmatvedības tālrunis:
Galvenais grāmatvedis:
Grāmatvedību apkalpojošā firma un kontakttelefons:
Grāmatvedības uzskaitē pielietotā datorprogramma:
Iepriekšējā pārskata gada revidents:
Revidenta ziņojums:
(ar iebildumiem, bez iebildumiem, vai ....)

Iepriekšējā pārskata gada finanšu rādītāji un pārskata gada (arī prognoze)

  Pārskata gads
(prognoze)
Iepriekšējais gads
Bilances kopsumma
Aktīvs
Ilgtermiņa ieguldījumi
Ilgtermiņa finanšu ieg. - -
Ražošanas izejvielas
Preces pārdošanai - -
Gatavā produkcija
Debitori
Nākamo periodu izd.
Nauda
Pasīvs
Pamatkapitāls
Ieguld. pārvērt. rez.
Rezerves kapitāls
Nesadalītā peļņa
Uzkrājumi nodokļiem
Atvaļin. rezerve - -
Ilgtermiņa kredīti:
   banku
   citi aizdevumi
Īstermiņu kredīti:
   banku
   aizdevumu
   pircēju avansi
   piegādātāju
   nodokļu
   darbinieku
   dividendes

Papildus informācija

Peļņa vai zaudējumi
Neto apgrozījums
Pārējie ieņēmumi
Ražošanas izmaksas
Pārējās izmaksas
Nodokļi

Darbinieku kontingents

Pavisam kopā
Administratīvais personāls
(cilv.sk)
Grāmatvedību apkalpojošais
(cilv. sk)
Kalpotāji
Strādnieki

Kontaktpersona

Kontaktpersona
Vārds, uzvārds
Telefons
E-pasts

Audita cenas

Vai vēlaties zināt sev nepieciešamā gada pārskata audita cenas orientieri?
Lūdzu aizpildiet šai saitē atrodošos formu un mēs ar Jums sazināsimies visdrīzākā laikā!

Aizpildīt formu

Autorizācija

Piedāvājam klientiem ikdienai nepieciešamo veidlapu un formulāru paraugus, un citu svarīgu informāciju:
Lietotājs:   

Parole: