Pakalpojumi

Mēs piedāvājam:

  • Zvērināta revidenta pakalpojumus
  • Gada pārskata un saimnieciski finansiālās darbības audita pakalpojumus
  • Konsultācijas finanšu grāmatvedības, nodokļu un komercdarbības jautājumos
  • Biznesa novērtēšanas, parādu kapitalizācijas ekspertu vērtējumus
  • Finanšu grāmatvedības pakalpojumu pilnu ciklu
  • Vadības grāmatvedības pakalpojumus
  • Sabiedrību padziļināto izpēte (Due Diligence)

Mūsu darba principi ar klientu sniedzot pakalpojumus

Veicam gada pārskatu revīzijas saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas nosaka, ka gada pārskatam jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par sabiedrības līdzekļiem, saistībām, finansiālo stāvokli un peļņu vai zaudējumiem.

Darba rezultātā sniedzam Neatkarīgu revidenta atzinumu par to, vai sabiedrības gada pārskats visos būtiskajos aspektos sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un Latvijas Republikas likumu "Gada pārskatu likumu".

Novērtējam sabiedrības iekšējās kontroles procedūras un grāmatvedības uzskaites iekārtojuma atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Starptautiskajiem Grāmatvedības standartiem, norādām atklātās nepilnības, kas varētu būtiski ietekmēt gada finansu pārskatus.

Novērtējam iekšējās kontroles sistēmu, tai skaitā grāmatvedības uzskaites metožu un izmantoto principu pielietojumu, komentējam to efektivitāti un izmantošanas lietderīgumu un norādām iespējamos labojumus.

Sniedzam konsultācijas un ieteikumus grāmatvedības procedūrām, kuras saistītas ar iekšējo kontroli.

Uz risku bāzēta un uz komercdarbības procesiem orientēta revīzija pieeja ļauj novērtēt galvenos - gan iekšējos, gan ārējos riskus, ar kādiem sabiedrība varētu saskarties. Orientēšanās uz šiem riskiem mūsu revīzijas stratēģijas un plānošanas stadijās nodrošina mūsu spēju identificēt galvenos komercdarbības procesus. Šo risku novērtēšana un izpratne par nepieciešamajām vadības kontrolēm, lai mīkstinātu šo risku ietekmi, ļauj mums izplānot efektīvu revīzijas darbu.
Mēs strādājam pēc „dialoga” principa, tas ir esam „pie” un „par” klientu, uzklausām klienta problēmu, iedziļināmies tajā un mēģinām likumu un normatīvo aktu rast klientam labāko risinājumu. Ar klientu līguma ietvaros strādājam visu gadu, nekoncentrējot darbu tikai noslēguma posmā pie jau sastādīta gada pārskata. Katram klientam rodam individuālu pieeju un individuālu apkalpošanu.

Audita cenas

Vai vēlaties zināt sev nepieciešamā gada pārskata audita cenas orientieri?
Lūdzu aizpildiet šai saitē atrodošos formu un mēs ar Jums sazināsimies visdrīzākā laikā!

Aizpildīt formu

Autorizācija

Piedāvājam klientiem ikdienai nepieciešamo veidlapu un formulāru paraugus, un citu svarīgu informāciju:
Lietotājs:   

Parole: